පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද ඉංගිරියේ දී සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබද සිවිල් සමාජය දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුලි මස 13 වන දින ඉංගිරිය මහජන පුස්තකාල…

By In
පුවත්

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය ගුරුවරුන් සදහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය ගුරුවරුන් සදහා ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසම පිලිබදව හා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්…

By In
පුවත්

ජනමාධ්‍යවේදීන් සදහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් දෙමළ මාධ්‍ය ජනමාධ්‍යවේදීන් සදහා තොරතුරු දැනගැනීමේ වැඩමුළුවක් 2017, ජුනි මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා…

By In
පුවත්

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, තොරතුරු පනත පිළිබද දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 22 වන…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනත පිළිබද ගම්පහ තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කෙරේ

තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය නිශ්චිතව දැක්වීම සහ ඊට සම්බන්ධ හෝ…

By In
පුවත්

ජනමාධ්‍ය විද්‍යාලයීය සිසුන් සදහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද වැඩමුළුවක්

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීම සිදුවන්නේ කෙසේද පිළිබද හා එහි ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබද ජනමාධ්‍ය විද්‍යාලයීය සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 14 වන දින…

By In
පුවත්

මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය සහ අම්පාර ජනමාධ්‍යවේදීන් සදහා තොරතුරු දැන ගැනීමේ වැඩමුළුවක්

ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 මැයි මස 07  වන දින…

By In
පුවත්

යාපනයේ ජනමාධ්‍යවේදීන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් වේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 මැයි මස 06  වන දින යාපනයේ ග්‍රීන් ග්‍රාස් හෝටලයේදී  පැවැත්විය. මේ සදහා…

By In
පුවත්

අම්පාර ජනමාධ්‍යවේදීන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් වේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබඳ ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සදහා මේ වනවිට දිවයින පුරා වැඩමුළු මාලාවක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය කටයුතු…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද ත්‍රිකුණාමලයේ ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමක්

තොරතුරු දැනගැනීමට පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ඒ පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන…

By In