බාගත කිරීම්

By In

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද ගැසට් පත්‍රය

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත

අයදුම් පත්‍ර

RTI 01 – තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

PDF      PDF

RTI 02 –තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීම

PDF      PDF

RTI 03 –තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීම

PDF      PDF

RTI 04 – තොරතුරු ඉල්ලීම් ලියාපදිංචි ලේඛනය

PDF      PDF

RTI 05 –තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

PDF      PDF

RTI 06  –තොරතුරු ලබා දීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

PDF      PDF

RTI 07  – 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත

PDF      PDF

RTI 08  – තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම පිලිබද අභියාචනය ලද බව දැන්වීම

PDF      PDF

RTI 09  – අභියාචනා ලේඛණය

PDF      PDF

RTI 10  – නම් කළ නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය

PDF      PDF

RTI 11  – ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් විස්තර ලේඛණය

PDF      PDF

RTI 12  – නම්කළ නිලධාරීන් හා තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

PDF      PDF

කොමිෂන් සභාව වෙත කරනු ලබන අභියාචනය 

PDF      PDF