පුවත්

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු පනත පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

By In

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතන විසින් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා රූපවහිනී සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. සංස්ථා කාර්යමණ්ඩලය ඉතාමත් උනන්දුවෙන් මේ සඳහා සහභාගි වී සිටි අන්දම දැකගත හැකි විය.

මෙම වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලැබුවේ  නීතීඥ/මාධ්‍යවේදිනී රදිකා ගුණරත්න මෙනෙවිය විසිනි.

වැඩමුළුවට ආරම්භය ලබාදුන් ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ ප‍්‍රධානී කුමාර් ලෝපේස් මහතා

වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලැබූ නීතීඥ/මාධ්‍යවේදිනී රදිකා ගුණරත්න මෙනෙවිය

පුවත්

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර මෙන්ම පිලිකාකාරක ඇති ආහාර ගැන විශ්ලේෂණය කරන ලද තොරතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නෑ

 තොරතුරු විශ්ලේෂණයේ අවශ්‍යෙතාව පැනනැගුණේ තොරතුරු ඉල්ලීමෙන් පසුවයි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි   ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී  රටක නීති අණ පනත් ගෙන…

By In
පුවත්

පාස්කු කොමිසම සඳහා සිදුකළ වියදම සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාදීම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

තොරතුරැ ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත්තේ පනතේ 5(1) අ සහ 5(1)ඌ යන විධිවිධාන යටතේය. රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි පාස්කු කොමිසම සඳහා සිදුකළ වියදම…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *