පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව මඩකලපුවේ සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දෙමළ මාධ්‍යය වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස 27  වන දින මඩකලපුවේ…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කිරීමක් පුත්තලමේදී

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීම සිදුවන්නේ කෙසේද පිළිබද හා එහි ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබද සිවිල් ජනතාවට දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනත පිළිබද රත්නපුර ජනතාව දැන්වත් කෙරේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සමගාමිව සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් 2017, අගෝස්තු…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව මහනුවර සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස15 වන දින මහනුවර…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද අනුරාධපුර ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය මගින් අනුරාධපුර සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017,අගෝස්තු 10 වන දින ද ග්‍රෑන්ඩ් ලෙෂර් විලේජ් හිදී…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව යාපනයේ සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දෙමළ මාධ්‍යය වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස 05 වන දින යාපනයේ…

By In
පුවත්

මාතර සිවිල් ජනතාව, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කරයි

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්මත වුවද මෙතෙක් එය නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක වීමට පසුබිමක් නිර්මාණය වී නොමැති බවක් දක්නට ලැබේ. ඊට ප්‍රධාන…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කිරීමක් බණ්ඩාරවලදී

තොරතුරු දැන ගැනීමට පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ඒ පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද ඉංගිරියේ දී සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබද සිවිල් සමාජය දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුලි මස 13 වන දින ඉංගිරිය මහජන පුස්තකාල…

By In