පුවත්

තොරතුරු පනත යටතේ ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ලබා දෙන්නැයි ගොවිජන සංවර්ධන අතිරේක කොමසාරිස්වරයා රත්නපුර සහකාර කොමසාරිස්වරියට දැනුම්දෙයි

කුඹුරු ඉඩම් ගොඩකිරීම් සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් තොරතුරු ඉල්ලා සිටි  අවස්ථාවක  අදාල පොදු අධිකාරිය මගින් එම…

By In
පුවත්

උසස්පෙළ විභාගයේදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියූ පරිදි සමහර විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලැබිල නෑ

අම්බලන්තොට නිරෝධායනය වූ ළමයෙක් සිටි විභාග ශාලාවක නිරීක්ෂකයන්ට ලැබී ඇත්තේ අත්මේස් යුවලක් පමණයි.  විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පහසුකම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය…

By In
Uncategorized, පුවත්

ලිපයක් තැපැල් කිරීමට වැඩ කරන දින 13ක් ගත් රත්නපුර ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය. ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල 21ක් තොරතුරු දීමද පැහැර හැරලා

රත්නපුර ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඔස්සේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක ඒ සඳහා තොරතුරු ඉල්ලුම්පත ලැබුණු බව…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ කොමිසම​

තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා මහජන අධිකාරියක් වෙත ඉල්ලුම්පතක් යැවීමෙන් අනතුරුව එහි තොරතුරු නිලධාරියා විසින් පනතෙහි එන ව්‍යතිරේඛයක් යටතේ හැර තොරතුරු ලබා…

By In
Uncategorized

පොල් මිල සහ පැමිණිලි

පසුගිය සමයේ රජය විසින් ජනතාවගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමේ සහනයක් වශයෙන් සහල්, සීනි සහ පිටි ආදී අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක්…

By In
පුවත්

තොරතුරු නිලධාරියාගේ තීරණයට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැකි ද​?

ඔබ විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ යම්කිසි තොරතුරක් අදාළ පොදු අධිකාරියෙහි තොරතුරු නිලධාරියා විසින් ලබා දීම ප්‍රතික්‍ෂේප…

By In