පුවත්

කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය?

By In

මෙරට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනගහන ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ විවධ පාරිසරික ගැටළු රාශියක් පැන නැගී ඇත. මෙම ගැටළු අතර කැළිකසළ කළමණකරණ ගැටළුව තවමත් සාර්ථකව විසඳා නොගත් ගැටළුවක් ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. මෙම ගැටළුවට දීර්ඝකාලීන සාර්ථක වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාවය පවතින බව පරිසරවේදීන් දිගින් දිගටම පෙන්වා දී ඇත. දැනට සිදුකරන කැළිකසළ එක්රැස්කිරීමේ වැඩසටහන් මගින් කැළිකසළ අංගන වෙත අපද්‍රව්‍ය මුදාහරිනු ලැබුවද එමඟින් වෙනත් ප්‍රදේශයක නැවත පාරිසරික ගැටලු ඇතිකරයි.

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව මෙම තත්ත්ව ඉතාමත් සංකීර්ණ වී ඇති නිසාවෙන් මේ සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් කොළඹ නගරයට අවශ්‍ය වී ඇත. මේ සඳහා අනාගතයේදී ගනු ලැබීමට නියමිත පියවර පිළිබඳ විමසා අප විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත තොරතුරු ඉල්ලීමක් සිදුකරන ලදී.  මෙම තොරතුරු ඉල්ලීමට ලබා දී තිබූ පිළිතුරු අතර සාම්ප්‍රදායික කැළිකසළ කළමණාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්ට වඩා වෙනස් නව ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ සඳහන් වී පැවතිනි.

එනම් කොළඹ නඟරයේදී එකතුවන කසළ මඟින් අවසන් බැහැරකිරීම සඳහා යොමු කරනු ලබන නාගරික කසළ පරිසර හිතකාමී විසඳුමක් යටතේ දහනය කර කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය නිපදවීමේ  (Waste to Energy) ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි. එමඟින් පරිසර හිතකාමී ලෙස සිදුකරන කසළ දහණය මඟින් දෛනිකව 10MW ප්‍රමාණයක විදුලි ධෘරිතාවයක් ජාතික විදුලිපද්ධතියට ලබාදීමට නියමිත බවත් එම ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂයේ විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇති බවත් කොළඹ මහනගර සභාව විසින් වැඩිදුරටත් දන්වා ඇති බවද තොරතුරු ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යෘපෘතිය ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් වන අතර එමඟින් විදුලිබල සැපයුමට දායක වීමට හැකිවීමද වටිනා ප්‍රවණතාවයකි. මෙම සැළසුම් ඉතා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශය පියවර ගැනීම ද ඉතා වැදගත් වේ.

මෙම ව්‍යෘපෘතිය පිළීබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ජනතාවට ලබාදීමද වැදගත්වන අතර මෙම තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත උපකාරී විය. මෙවැනි ජනතාවට බලපානු ලබන රාජ්‍ය අධිකාරීන්වල ඉදිරි පියවර පිළිබඳ දැනුවත් වීමට තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඉතා හොඳ අවස්ථාවකි.

පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය එකොළොස්වැනි වරටත් 2020  පෙබරවාරි 18 වන…

By In
පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන වාහනවල තත්ත්ව පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාහන භාවිතය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ආකාරය දැකිය හැකිය. පසුගිය දශකයට සාපේක්ෂව බැලූ විට ඉතා විශාල වශයෙන් මෙරට…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය දසවැනි වරටත් 2020 ජනවාරි 21 වන…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *